Herroepingsrecht

De bepalingen met betrekking tot het herroepingsrecht gelden enkel voor kopers die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Jewellicious.

De koper heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de koper of een door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper Jewellicious (info@jewellicious.be; 0473 766 405; Kastanjeweg 19, 3140 Keerbergen) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De koper kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping onderaan, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de koper zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De koper moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Jewellicious heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Jewellicious (Kastanjeweg 19, 3140 Keerbergen). De koper is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Jewellicious zich het recht voor om de koper aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de koper dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

De koper wordt verzocht om bij herroeping de goederen terug te sturen in de originele verpakking met alle toebehoren en gebruiksaanwijzingen.

Indien de koper de overeenkomst herroept, zal Jewellicious alle tot op dat moment van de koper ontvangen betalingen aan de koper terugbetalen binnen 14 kalenderdagen nadat Jewellicious op de hoogte is gesteld van de beslissing van de koper om de overeenkomst te herroepen. Jewellicious kan evenwel wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de koper heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Jewellicious betaalt de koper terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de koper de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de koper uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de koper voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De koper kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
• de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Jewellicious geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; en
• de levering van volgens specificaties van de koper vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

PDF modelformulier-voor-herroeping