Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen

Algemene voorwaarden van Jewellicious. Versie geldig vanaf 25 maart 2015.

Jewellicious (onderdeel van E. Mets BVBA)
Kastanjeweg 19
3140 Keerbergen
België
BTW-nummer: BE 0462 027 331
Rekeningnummer: BE86 3631 4629 6450

E-mail:
info@jewellicious.be
Telefoon: 0473 766 405
RPR Leuven

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en transacties van Jewellicious. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de website van Jewellicious. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. Jewellicious behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Prijzen

Alle prijzen vermeld op onze website zijn inclusief BTW. De verzendingskosten binnen België zijn €3,99. Voor zendingen naar het buitenland worden de prijzen steeds vermeld.

Verzending & levering

Jewellicious garandeert dat de door ons geleverde items in perfecte staat verkeren en identiek zijn aan de bestelde items door de klant.

Wij doen onze uiterste best om het bestelde product binnen de 1-3 werkdagen te leveren (na ontvangst van betaling & indien alles in voorraad). Indien de levering langer zal duren dan 5 werkdagen, zal de koper hiervan op de hoogte worden gesteld. De producten zullen alleszins geleverd worden binnen de 30 dagen vanaf bestelling, tenzij ze niet op voorraad zijn. Wanneer een artikel nog niet of niet meer op voorraad is, zal dit aangegeven worden op onze website.

Herroepingsrecht,

De bepalingen met betrekking tot het herroepingsrecht gelden enkel voor kopers die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Jewellicious.

De koper heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de koper of een door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper Jewellicious (info@jewellicious.be; 0473 766 405; Kastanjeweg 19, 3140 Keerbergen) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De koper kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping onderaan, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de koper zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De koper moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Jewellicious heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Jewellicious (Kastanjeweg 19, 3140 Keerbergen). De koper is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Jewellicious zich het recht voor om de koper aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de koper dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

De koper wordt verzocht om bij herroeping de goederen terug te sturen in de originele verpakking met alle toebehoren en gebruiksaanwijzingen.

Indien de koper de overeenkomst herroept, zal Jewellicious alle tot op dat moment van de koper ontvangen betalingen aan de koper terugbetalen binnen 14 kalenderdagen nadat Jewellicious op de hoogte is gesteld van de beslissing van de koper om de overeenkomst te herroepen. Jewellicious kan evenwel wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de koper heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Jewellicious betaalt de koper terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de koper de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de koper uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de koper voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De koper kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

• de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Jewellicious geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; en

• de levering van volgens specificaties van de koper vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Betaling

Nadat je een bestelling hebt gedaan via onze webshop, ontvang je per e-mail een bevestiging. Hierin vindt de klant de totale prijs en verzendkosten terug. Betalen kan via:

-Bankoverschrijving
-Bancontact/mistercash
-IDEAL
-Maestro
-PayPal

Aansprakelijkheid

Jewellicious kan niet worden aansprakelijk gesteld voor het foutief gebruik van onze items. Jewellicious is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de koper, aan zaken van de koper, aan de koper of zijn gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden. In het bijzonder is de verkoper nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden artikelen.

Gegevensbeheer & privacy

Wanneer er een klantenaccount wordt aangemaakt, wordt alle klanteninformatie opgeslagen bij Jewellicious. Jewellicious garandeert dat deze informatie strikt vertrouwelijk blijft en niet zal worden doorgespeeld aan derden.

Jewellious verwerkt uw persoonsgegevens alleen met het oog op het verwerken en uitvoeren van uw bestelling en voor het bijwerken van het klantenbestand. Indien u ons toestemming heeft gegeven om een nieuwsbrief te zenden, zullen we u ook reclame van onze producten toesturen. Behoudens voor de uitvoering van de bestelling (het verzenden van het aangekochte product) zal Jewellicious uw persoonsgegevens evenwel niet doorgeven, verkopen of verhuren aan derden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Jewellicious (Kastanjeweg 19, 3140 Keerbergen), gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.

E. Mets BVBA is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Jewellicious.

Wettelijke garantiewaarborg

Krachtens de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de koper het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Kopers wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de koper thuis zijn afgeleverd, dient de koper vooraf contact op te nemen met de klantendienst (info@jewellicious.be; 0473 76 64 05; Kastanjeweg 19, 3140 Keerbergen) waarna de koper het artikel kosteloos kan terugbezorgen aan Jewellicious. 

Bij vaststelling van een gebrek moet de koper Jewellicious zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de koper te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de koper.

Reglement UNIZO e-commerce label

Jewellicious heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op www.unizo.be/e-commerce waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO. U kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).


Voor bijkomende vragen kan je steeds contact opnemen met Jewellicious via e-mail: info@jewellicious.be.


PDF modelformulier-voor-herroeping

PDF algemene-voorwaarden
Afdrukken